HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB:79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

 

PRAVILA  NAGRADNIH NATJEČAJA objavljenih u OK!-u br. 332

 

 

1.  Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradne natječaje u izdanju OK! br. 330 (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaji), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnim natječajima, rokove za ostvarivanje prava na nagrade i druga pitanja važna za priređivanje nagradnih natječaja i sudjelovanja u istim. Svrha priređivanja nagradnih natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja OK!

1.2. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena 22.07.2019. godine na web stranici Priređivača www.okjeok.hr  

 

2.  Nagradni natječaji

2.1. Nagradni natječaji organiziraju se u tiskanom izdanju OK! u razdoblju od 26.08.2019. do 30.09.2019. godine.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji  koji se prijave 26.08.2019. do 30.09.2019.godine do 10 sati, putem kupona objavljenih u OK!-u br. 332 na stranici 89 i pošalju jedan ili više kupona zajedno sa svojim podacima (ime i prezime, adresu i broj telefona) te napišu kreativni odgovor na pitanje zašto baš oni zaslužuju nagradu. Uz kupon ili kupone za nagradne natječaje potrebno je poslati i kupon privole koji ispunjava roditelj ili zakonski  skrbnik te time daje svoj pristanak da dijete sudjeluje u nagradnom natječaju i da se njegovi/njezini osobni podaci objave u idućem broju u slučaju osvojene nagrade.

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri u sastavu od 3 člana, koji će prema kriteriju kreativnosti odgovora odabrati dobitnike/ce. Odluka žirija je konačna.

2.4.  Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena u časopisu OK! broj 333, dana 30.09.2019.

2.5. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

* 2 x Soho ruksak

 * 15 x OK! majica

* Tablet Huawei Mediapad T5 Lte

* Sat Avon

* 2 x narukvica Avon

* 5 x essence poklon paket

*SOHO & Legami poklon paket

*SOHO ruksak i pernica

* knjiga Leah na prekretnici

* Nuxe maska za lice

* Sebamed krema protiv prištića

*Avon papuče

* 3 x OK! poklon paketa (majica + promo materijal)

* Mobitel Huawei Y5

 

 2.6.  Odgovori koji pristignu na adresu OK!, Koranska 2, 10000 Zagreb bez podataka o sudionicima nagradnih natječaja, kupona privole roditelja ili zakonskog skrbnika ukoliko je sudionik maloljetan i kreativnog odgovora smatrat će se nevažećima.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima

3.1. U nagradnim natječajima mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina uz pisanu privolu roditelja ili zakonskog skrbnika.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnim natječajima neograničeni broj puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3.  Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnim natječajima niti biti dobitnici nagrada.

                                                  

4.  Preuzimanja nagrada

4.1. Dobitnici nagrada koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će obaviješteni objavom u idućem broju OK!-a, 333, 30.09.2019. o osvajanju nagrade.

4.2. Sve nagrade šalju se poštom na kućnu adresu dobitnika.

4.3.  Dobitnici preuzimaju nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

 

                                                5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2.  Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

-  Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

-   Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939;

-   U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

-  Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

-  Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

-   Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnih natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do slanja dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično, ako su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrada, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrada ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnih natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnih natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaji nastave sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnim natječajima svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih   Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

 

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.okjeok.hr, dana 26.08.2019. godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA  d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave