HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB:79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

 

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA «OK! Kviki CHOCO LOLs» na Istagramu @okjeok

 

1.  Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj « OK! Kviki CHOCO LOLs » na Instagramu @okjeok (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnim natječajima, rokove za ostvarivanje prava na nagrade i druga pitanja važna za priređivanje nagradnih natječaja i sudjelovanja u istim. Svrha priređivanja nagradnih natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja OK!

1.2. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena 13.12.2018. godine na web stranici Priređivača www.okjeok.hr 

 

2.  Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se na instagram profilu @okjeok u razdoblju od 13.12.2018. do 14.12.2018. godine na način da se 13. 12. objavljuje jedan post u kojem se postavlja nagradno pitanje, te se idućeg dana objavljuje dobitnik nagrade za prethodni dan. 

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji koji ispod objave na profilu @okjeok u komentar napišu kreativan odgovor na pitanje postavljeno u objavi. U slučaju osvanjanja nagrade potrebno je u DM (direct messenger istagram profila) poslati podatke (ime prezime i adresu) te fotografiju kupona s privolom roditelja ili zakonskog  skrbnika koji time daje svoj pristanak da dijete sudjeluje u nagradnom natječaju i da se njegovi/njezini osobni podaci upotrijebe za slanje osvojene nagrade. Kupon s privolom roditelja objavljen je u tiskanom izdanju OK!-a br. 323.

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri u sastavu od 3 člana, koji će prema kriteriju kreativnosti odgovora odabrati dobitnike/ce. Odluka žirija je konačna.

2.4.  Ime i prezime odnosno naziv profila dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena u idućeg dana u novom instagram postu.

2.5. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

1 * Kviki CHOCO Lols

2.6. Sudionici  čiji kreativni odgovori pristignu bez podataka o sudionicima i privole roditelja smatrat će se nevažećima ukoliko je sudionik maloljetan.

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima

3.1. U nagradnim natječajima mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina uz poslanu privolu roditelja ili zakonskog skrbnika.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnim natječajima neograničeni broj puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3.  Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnim natječajima niti biti dobitnici nagrada.

 

4.  Preuzimanja nagrada

4.1. Dobitnici nagrada koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će obaviješteni objavom na Instagram profilu @okjeok sljedeceg dana o osvajanju nagrade.

4.2. Sve nagrade šalju se poštom na kućnu adresu dobitnika.

4.3.  Dobitnici preuzimaju nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

 

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2.  Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

-  Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

-  Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na mail dpo@hanzamedia.hr

-  U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

-  Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

-  Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

-  Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na mail dpo@hanzamedia.hr

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnih natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do slanja dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično, ako su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrada, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrada ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnih natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnih natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaji nastave sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnim natječajima svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih   Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.okjeok.hr, dana 13.12.2018. godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA  d.o.o.
Marko Smetiško, predsjednik uprave
Ana Hanžeković, članica uprave